Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike strani lukabenwedding.si

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so vedno dostopni vsem uporabnikom tega spletnega mesta.

Storitve spletnega mesta so namenjene shranjevanju, prikazovanju in deljenju fotografij porok uporabnikov in sodelovanju z drugimi uporabniki spletnega mesta.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, brez predhodnega obvestila.

Lastnik spletne strani  pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev uporabnikom in registriranim uporabnikom.

Vse vsebine, objavljene na straneh spletnega mesta, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili registrirani uporabniki, so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela (računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo), so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati.

Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že z nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Lastnik spletne strani  je izključni lastnik znamke Luka & Ben wedding planning in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Pridržujemo si pravico, da  v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo in od njih terjal vso povzročeno škodo.

Brez našega pisnega privoljenja ni dovoljeno uporaba spletnih vsebin za nadaljno delitev v medijih in za tiskane uporabe.

Uporabnik se strinja, da so vsa gradiva (fotografije in fotografska avtorska dela, besedila in druga avtorska in neavtorska gradiva), ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, prosto dostopna javnosti spletnega mesta in z njim povezanimi izvedenimi formami (letak, oglas, brošura, Facebook, Pinterest, Twitter, Google +, Instagram idr.), razen, ko je izrecno drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje spletnemu mestu, njegova avtorska dela oziroma ima za dela pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki registriranemu uporabniku dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, registriran uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

Uporabnik/lastnik fotografij daje ob posredovaju gradiva na spletno mesto, ponudniku storitev neizključno in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji ponudnika storitev. Ponudnik storitev lahko gradivo objavlja v vseh klasičnih in elektronskih medijih. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah registriran uporabnik prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Ponudnik lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošlje sam.

Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od registriranih uporabnikov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Ponudnik si pridružuje pravico, da odstrani ali spremeni uporabniško vsebino iz kateregakoli razloga, vlključno z uporabniško vsebino, za katero meni, da krši te pogoje in splošno politiko.

Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

– opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev in poziv k spoštovanju le-teh,

– blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,

– blokiranje uporabniškega računa,

– blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,

– blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,

– posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.