Splošni pogoji poslovanja za poročno organizacijo

Splošni pogoji poslovanja za poročno organizacijo subjekta Luka & Ben weddings. (v nadaljevanju »splošni pogoji«) so pogoji njegovega poslovanja z naročnikoma organizacije poroke.

Splošni pogoji se uporabljajo pri vsakem naročilu organizacije poroke oziroma pri vsaki sklenitvi dogovora o poročni organizaciji. Naročnikoma so splošni pogoji dostopni v prostorih organizatorja ob naročilu poročne organizacije oziroma ob podpisu dogovora ali so jima do tedaj izročeni s strani organizatorja oziroma poslani po elektronski pošti na njun naslov.

Splošni pogoji dopolnjujejo določila dogovora med strankami in imajo enako veljavnost kot dogovor. Če se splošni pogoji in posebni dogovori ne ujemajo, veljajo slednji. Za posamezno organizacijo poroke so vselej v veljavi tisti splošni pogoji, ki so veljali ob naročilu organizacije, oziroma ob sklenitvi dogovora zanjo. 

1.

Cilj sodelovanja med organizatorjem in naročnikoma je v izvedbi poročne organizacije in plačilu le – te. V ta namen imenovani aktivno sodelujejo ter ravnajo vestno in skrbno. 

2.

Organizacija poročnega obreda in slavja, ki jo za plačilo honorarja v višini po dogovoru z DDV izvede organizator, zajema:

 • sestanke, vezane na organizacijo poroke, glede na prehodni dogovor. Glede na potrebe se sestanki izvedejo tudi drugje v Sloveniji ali v tujini, pri čemer organizator pri izvedbi sestanka v tujini obračuna tudi potne stroške (v primeru uporabe osebnega vozila v višini 0,37 EUR na kilometer, v primeru drugačnega tipa prevoza sledi obračun po izkazanih stroških) in po potrebi stroške nočitve,  
 • dosegljivost za naročnika po telefonu in elektronski pošti, od 9.00 do 18.00 ure, v tednu pred poroko do 22.00 ure, 
 • sodelovanje pri sestavi okvirnega proračuna za poroko,
 • predstavitev možnih idej glede poroke ter zasnova vsaki poroki lastnega designa, v skladu z izraženimi željami naročnikov, 
 • pregled predvidenih tipov izvajalcev (tisk, fotograf, glasbeniki…) in predstavitev podatkov o relevantnih izvajalcih naročnikoma, pri čemer organizator sodeluje samo s svojimi preverjenimi izvajalci. Organizator ne vljučuje izvajalcev po predlogu mladoporočencev, razen če so le ti skupni organizatorju
 • na željo naročnikov prisotnost na sestanku/sestankih z izvajalci (skupaj maksimalno 3 ure), pri čemer se potni stroški obračunajo tudi za potovanje v Sloveniji in sicer na v prvi alineji opisan način,
 • predrezervacijo civilnega poročnega obreda na Upravni enoti, kjer pa naročnika sama pravočasno opravita prijavo sklenitve zakonske zveze ter, v kolikor je to načrtovano, oddata vlogo za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov oziroma izven uradnega časa za sklepanje zakonske zveze, 
 • priporočilo glede izvedbe ter okoliščin cerkvenega poročnega obreda ter seznanitev duhovnika s protokolom na dan poroke. Naročnika se za izvedbo cerkvene poroke s Cerkvijo oziroma duhovnikom dogovorita sama, 
 • izdelavo okvirnega protokola poročnega obreda in slavja,
 • kontaktiranje s strani naročnikov potrjenih izvajalcev (fotografija, kamera, glasba…). Organizator najkasneje tri dni pred poroko vsem izvajalcem na naslove, s katerimi razpolaga, sporoči protokol poroke in poskrbi, da je koncept poroke in vloga izvajalcev v njem, razumljiv,
 • vodenje protokola na dan poroke, od pričetka zbiranja svatov do poročne torte, oziroma najdlje do 01.00 ure naslednjega dne. Vsaka nadaljnja ura navzočnosti organizatorja na poročnem slavju se obračuna v višini 250,00 EUR z DDV.
 • v kolikor je poroka v tujini, krijeta naročnika kraju primerne stroške nočitve za minimalno število oseb, kolikor jih je bilo na strani organizatorja potrebnih za izvedbo dogovorjenega dela, 
 • prisotnost na poročni dan s stalno koordinacijo, nadzorom dogajanja in skrbjo za izvedbo dogovorjenega protokola.
 • v ceno organizacije poroke ni vključeno pridobivanje ustrezne dokumentacije v zvezi s civilnim obredom, morebitni prevodi, verifikacije, apostil žigi in vsa ostala dokumentacija, ki zajema pridobivanje in prijavo civilnega obreda
 • enkratno prestavljanje termina, zaradi višje sile je v ceni. Drugi, tretji… in vsak naslednji termin se organizacija plača znova in v celoti od začetka
 • organizacija predporočne zabave in izvedba ni v ceni organizacije in je predmet dogovora med parom in organizatorjem
 • Morebitne takse, stroški kopiranj, nabav, ki niso zajete z zgornjimi opravili, drugi materialni stroški ter stroški dodatnih poti, niso vključeni v ceno in se obračunajo posebej. Pri tem se potni stroški obračunajo po prvi alineji prejšnjega odstavka. Enako velja za prekoračene zakupljene ure dela in dodatno dogovorjena opravila, katerih cena se, v kolikor ni določena, določi s posebnim dogovorom. Organizator na obračunane dobave/storitve obračunava DDV.

3.

Naročnika se zavezujeta organizatorju za izvedbo del iz prejšnje točke plačati honorar v višini po dogovoru z DDV, pri čemer plačata: 

 • 2.000,00 EUR  v roku 7 dni od podpisa dogovora o organizaciji poroke,
 • preostali znesek honorarja v višini po dogovoru z DDV se plača 15 dni pred poročnim dne. 

Obračun dodatnih nabav, storitev in stroškov organizatorja bo naročnikoma predvidoma posredovan na elektronski naslov dan po poroki in se plača v roku 2 dni od poročnega dne.

Vsa plačila se izvedejo na TRR podjetja z navedbo imena in priimka naročnika ter datuma poroke.

V kolikor prvi del honorarja v znesku 2.000,00 EUR ni plačan v zgoraj določnem roku, šteje dogovor o poročni organizaciji za razvezan. 

V kolikor so dodatne storitve, nabave in stroški obračunani kasneje, kot dva dni po poroki, je rok za plačilo obračunanih storitev 8 dni.

Za plačilo je organizatorju odgovoren vsak izmed naročnikov do celote.

4.

S strani organizatorja predstavljene ideje, osnutke in podatke sta naročnika dolžna preveriti in potrditi. V kolikor v roku 5 delovnih dni organizator glede posredovanih idej, osnutkov ali podatkov ne prejme odgovora, jih lahko šteje za potrjene.          

Naročnika sta dolžna organizatorju pravočasno dati vse informacije, ki jih le – ta potrebuje za izvedbo dela po predmetnem dogovoru. Informacije posredujeta osebno oziroma potem redne komunikacije. 

5.

V kolikor pride med poročnim obredom ali slavjem do vremenskih neprilik ali posledic le-teh, ki onemogočajo redno izvedbo zamišljenega obreda in slavja, je organizator upravičen protokol poroke temu ustrezno prilagoditi, ne prevzema pa v tej zvezi nobene odgovornosti zaradi neizpolnitve ali drugačne izpolnitve posameznih predvidenih dejanj. Enako velja za primer, če bi dogovorjeno izvedbo poročnega obreda ali slavja s svojimi ravnanji ovirala naročnika ali tretje osebe (tudi v smislu poročnih iger…).

6.

S tem dogovorom je zajeta izvedba poročnega svetovanja in organizacije ter morebitne druge, posebej dogovorjene storitve. Organizator ne naroča posameznih izvajalcev in z njimi tudi ne sklepa pogodb. Izvajalce dokončno izbereta naročnika sama in organizator to izbiro sprejme. Dogovore oziroma naročila z izvajalci sklepata naročnika sama, plačata jih direktno in tudi nosita tveganje njihove nepravilne izpolnitve.    

7.

Organizator delo izvaja skrbno po standardu dobrega strokovnjaka in se v primeru morebitnih nepredvidenih dogodkov slednjim tudi prilagodi ter obred oziroma slavje v svojem delu spelje na v trenutku najoptimalnejši način. Pri tem vselej upošteva želje naročnikov.

Organizator odgovarja pri svojem delu za škodo, povzročeno naklepoma ali iz hude malomarnosti, za preostalo škodo ni odgovoren. Organizator ni odgovoren za dogovore z izvajalci, kot so npr. gostinci – količina popite pijače, količina menijev itd… to je urejeno na ravni dogovora med parom in izjavalcem.

Organizator ne skrbi za delovanje v skladu s COVID pravili in ni odgovoren za preverjanje PCT pogojev – preboleli, testirani ali cepljeni. Naročnika – par mora poskrbeti za ustrezno število svatov in pa pogoje, ki trenuntno veljajo v državi, kjer se pripravlja slavje.

8.

Naročnika sta morebitne napake oziroma domnevne pomanjkljivosti pri izvedbi dela organizatorja po tem dogovoru organizatorju dolžna sporočati sproti in takoj, na mestu samem. Glede na naravo dogodka, pri katerem popravki niso možni, kasnejših pripomb in pritožb organizator ne upošteva.

9.

Organizator bo za potrebe poročne organizacije zbiral, obdeloval in uporabljal osebne podatke naročnikov, pri čemer je obseg podatkov v konkretnem primeru odvisen od naročenih storitev.

Naročnika soglašata, da organizator obdeluje in tudi na svoji spletni strani, namenjeni predstavitvi organiziranja porok ter s tem povezani dejavnosti organizatorja, objavi njuno poročno galerijo z njunim izborom fotografij, ki sta jih na kateremkoli nosilcu sama zaupala organizatorju in na katerih ni izrecno izpostavljenih nobenih tretjih oseb. Naročnika lahko soglasje za obdelavo teh fotografij ali za njihovo objavo na spletni strani kadarkoli, bodisi po redni pošti ali aktualni elektronski pošti, prekličeta.

Organizator se zavezuje in izjavlja, da bo z osebnimi podatki ravnal v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo hranil le tako dolgo, kot je to potrebno za izvedbo poročne organizacije oziroma, v primeru objave na svoji spletni strani, tako dolgo kot je to primerno in aktualno. Privolitve bo organizator, v kolikor ne bodo preklicane, v primernih časovnih intervalih obnavljal.

10.

Naročnika lahko kadarkoli odstopita od dogovora o poročni organizaciji. V tem primeru sta organizatorju dolžna poravnati 100% dogovorjenega plačila, avans se ne vrača. Navedeno ne velja za neplačan del honorarja v primerih, ko bi prišlo do odstopa od pogodbe zaradi višje sile, smrti ali nastopa težke bolezni oziroma poškodbe naročnikov ali njihovih najbližjih, zaradi katerih poroka objektivno ni izvedljiva.   COVID ni višja sila.

Materialni stroški, nabave in s honorarjem nekrite storitve organizatorja se v primeru odstopa od dogovora obračunajo glede na že izvedena dela/nabave.  

Za odstop naročnikov od pogodbe se izrecno šteje tudi pritegnitev drugih organizatorjev poroke k njeni izvedbi, oziroma prevzem organizacije poroke s strani drugih oseb. V tem primeru nastopijo za naročnika posledice v skladu s prejšnjima odstavkoma pogojev.

Organizator lahko po predhodnem neuspešnem pozivu odstopi od dogovora o poročni organizaciji, v kolikor je komunikacija med strankami do te mere neučinkovita ali neprimerna, da organizator svojega dela ne more opraviti, oziroma je neutemeljeno pričakovati primerno, standardu organizatorja ustrezno, izvedeno poroko. V tem primeru organizator obdrži plačani avans in obračuna materialne stroške oziroma stroške nabav ter dodatnih, do odpovedi izvedenih, storitev. 

Organizator in naročnika lahko dogovor vselej sporazumno razvežejo. V tem primeru se ob sporazumu dogovorijo tudi za obračun že izvedenih storitev, pri čemer izhajajo iz vrednotenja že izvedenih del in nabav ter organizatorju nastalih stroškov.

11.

Razmerje glede organizacije poroke se ureja in presoja po slovenskem pravu. 

12.

Če je ali postane katera določba teh splošnih pogojev v celoti ali delno pravno neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na pravno veljavnost vseh drugih določb. Neveljavno oziroma neizvršljivo določbo se nadomesti s tisto, ki ji je po vsebini in namenu najbližje.